ZEYTINSI ne demek? Zeytinsi nedir?

zeytinsi

sıfat Zeytini andıran, zeytine benzeyen, zeytin gibi, zeytinimsi
- TDK