SABOTE ETMEK ne demek? Sabote Etmek nedir?

sabote etmek

-i baltalamak
- TDK