NAIPLIK ne demek? Naiplik nedir?

naiplik

isim Naip olma durumu, niyabet
- TDK