NAHIV ne demek? Nahiv nedir?

nahiv

isim, dil bilgisi Söz dizimi
- TDK